ముఖ్య గమనిక: ఈ ప్రెజెంటేషన్ లు అన్నీ MS OFFICE-2007  లోనే పనిచేస్తాయి

How to use ppts, (explanation in telugu)


    ప్రవచనాలు 

                                      1).సముచ్చయము        2).వైకల్పికము     3).అనుషంగికము       4). ద్విముఖానుషంగికము

     5).నిర్వచనాలు-1  6).వ్యతిరేఖ ప్రవచనము  7).పునరుక్తి,విరోధాభాసము  8).ప్రవచన బీజగణిత న్యాయాలు

     10).పరిమాపకాలు   11).నిరూపణాపద్ధతులు 12).విద్యుత్ ఉత్పాదనఅల్లికలకు సత్య పట్టికలు

    సమితులు

      1).సమితి నిర్వచనము,సమ్మేళనము చేధనము    2)AuB వెన్ చిత్రము

      3).    వెన్ చిత్రం                                    4). A,B  ల చేదనము వెన్ చిత్రము

       5).     వెన్ చిత్రం                    6).     వెన్ చిత్రం

        7).      వెన్ చిత్రం                                 8).    వెన్ చిత్రం

        9).u-A వెన్ చిత్రము                                             10).    A-B వెన్ చిత్రము

                          

    ఏకఘాత ప్రణాలిక

  1).కుంభాకార సమితి నిర్వచనము                        2).f=2x+y ప్రమేయరేఖాచిత్రము

  3).వివిధ ప్రమేయ రేఖాచిత్రాలు-1                          4).వివిధ ప్రమేయ రేఖాచిత్రాలు-2

  5).y=2x^2  రేఖాచిత్రము గీయుట

   ప్రమేయాలు

  1)ప్రమేయాలు-రకాలు   2).తత్సమ ప్రమేయము-1    3).తత్సమ ప్రమేయము-2

  4).స్థిర ప్రమేయము       5).ద్విగుణ ప్రమేయము       6).ప్రమేయము అవునా ? కాదా?

  7).ప్రమేయ విలోమము  8).సంగ్రస్త ప్రమేయము      9).అన్వేక ప్రమేయము

వాస్తవసంఖ్యలు

    1 ).   రూపంలో ఉన్న సమస్యను సాధించడం

   మాత్రికలు

   1). మాత్రికలు -పరిక్రియలు     2).సాధారణ మాత్రికను తత్సమ మాత్రికతో గుణించడము

   3).మాత్రికా గుణకారం-1      4).మాత్రికా గుణకారం-2

   5).క్రామర్ పద్దతిలో ఏకఘాత సమీకరణాలను సాధించడము

   6).మాత్రికా విలోమనపద్దతిలో ఏకఘాత సమీకరణాలను సాధించడము

   గణన

     1).గణనలో కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు -జవాబులు

త్రికోణమితి

  1.కోణము కొలమానము        2).షష్ఠ్యంశమానములోని కోణములను వర్తులమానములోనికి మార్చుట

  3) వర్తులమానములోని షష్ఠ్యంశమానములోని కి మార్చుట     4).డిగ్రీలను శతాంశమానములోనికి మార్చుట

  5).కొన్ని సామాన్యమైన కోణములకు  రేడియన్ లు                  6).త్రికోణమితి ప్రమేయాల నిష్పత్తులను నిర్వచించడం

   7).త్రికొణమితిప్రమేయాల నిశ్పత్తులు-కోణములు                       8).ఊర్ధ్వ కోణం -నిమ్న కోణం నిర్వచనాలు

  9).ఎత్తులు దూరాలు లో ఒక సమస్యను సాధించడం ఉదా:

 

   రేఖాగణితము

  1) . రేఖలు-కోణాలు             2).త్రిభుజాల వర్గీకరణ

 3).థేల్స్ సిద్దాంతము(ప్రాధమిక అనుపాత సిద్దాంతము)  4) త్రిభుజాల వర్గీకరణ-2

   5) పైథాగరస్ సిద్దాంత నిరూపణ xml                           6).పరివృత్తమును నిర్మించుట

   7).అంతర వృత్తమును నిర్మించుట                              8)  పైథాగరస్ సిద్దాంతము

   9).భూమి శీర్షకోణము,మద్యగతము ఇచ్చినపుడు త్రిభుజము గీయుట

  10)త్రీభుజాల వర్గీకరణ-3                                              11).త్రీభుజాల వర్గీకరణ-2

  12)భూమి శీర్షకోణము,లంబము ఇచ్చినపుడు త్రిభుజము గీయుట

  13).వృత్తమునకు స్పర్శరేఖ గీయుట                            14).చక్రీయ చతుర్భుజ నిర్మాణము

   15) ఏకాంతర వృత్త ఖండసిద్దాంతము                           16).వృత్తాలు -కోణాలు    17).సమాంతర రేఖలు కోణాలు

    18).అపల్లోనియస్ సిద్దాంతము                                    19).చక్రీయ చతుర్భుజ నిర్మాణము-2

  20) ఒక వృత్తమునకు వెలుపల నున్న బిందువునుండి గీయదగిన స్పర్శరేఖల పొడవులు సమానం

   21).వృత్తాలు-కొన్ని కీలక భావనలు

       

 

వైశ్లేషిక రేఖాగణితము

  1).రెండు బిందువుల మద్య దూరమును కనుగొనుట      2).రెండు బిందువుల మద్య బిందువును కనుగొనుట 

   3).ax+by+c=0 రూపంలోని రేఖ వాలు కనుగొనుట       4).రెండు బిందువులు ఇచ్చినపుడు వాలు కనుగొనుట

   5).సరళ రేఖ యొక్క వివిధ రూపాలు వాటి సూత్రాలు

   6).మూడు బిందువులు ఇచ్చనపుడు వాటి తో ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యమును కనుగొను

   7)రేఖీయ సమీకరణమును గ్రాప్ పై గీయుట                  8). ఇచ్చిన శీర్షాలుసమాంతర చతుర్భుజము  శీర్షాలుఅని చూపాలంటే

   9)ఇచ్చిన శీర్షాలు దీర్ఘచతురస్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయని చూపాలంటే  ఏమి చేయాలో సూచనలు